Încheierea contractului [de donaţie] (Art. 1.011 - Art. 1.016)

Art. 1.011 Forma donaţiei


(1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale.
(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.
(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.

Art. 1.012 Înregistrarea donaţiei autentice


În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică un contract de donaţie are obligaţia să înscrie de îndată acest contract în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii. Dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile.

Art. 1.013 Formarea contractului


(1) Oferta de donaţie poate fi revocată cât timp ofertantul nu a luat cunoştinţă de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării.
(2) Oferta nu mai poate fi acceptată după decesul destinatarului ei. Moştenitorii destinatarului pot însă comunica acceptarea făcută de acesta.
(3) Oferta de donaţie făcută unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu se acceptă de către reprezentantul legal.
(4) Oferta de donaţie făcută unei persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi acceptată de către aceasta, cu încuviinţarea ocrotitorului legal.

Art. 1.014 Promisiunea de donaţie


(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, promisiunea de donaţie este supusă formei autentice.
(2) În caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donaţie nu conferă beneficiarului decât dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele pe care le-a acordat terţilor în considerarea promisiunii.

Art. 1.015 Principiul irevocabilităţii


(1) Donaţia nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voinţa sa.
(2) Astfel, este lovită de nulitate absolută donaţia care:
a) este afectată de o condiţie a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa donatorului;
b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie;
c) conferă donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul;
d) permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte din bunurile donate, nulitatea operează numai în privinţa acestei părţi.

Art. 1.016 Întoarcerea convenţională


(1) Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului.
(2) În cazul în care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor formalităţi de publicitate, atât dreptul donatarului, cât şi dreptul de întoarcere sunt supuse acestor formalităţi.

4 comments:

 1. Ce insemna dar manual?

  ReplyDelete
 2. Darul manual nu presupune un act autentic (la notar), ci se realizează prin simpla tradiţiune (predare) a bunurilor mobile corporale de la donator la donatar, în baza acordului de voinţă al părţilor deci face parte din categoria contractelor reale, conform art. 1174 alin. (4) NCC.

  Codul Civil limitează obiectul darului manual la bunuri mobile cu o valoare de până la 25.000 lei.

  ReplyDelete
 3. cat e inaltimea maxima admisa a unui gard intre vecini? vreau sa fac un gard din boltari intre curtea mea si cea a vecinului.cat de inalt il pot face?am nevoie de acordul lui?(proprietatile sunt deja delimitate de un gard existent,gardul nou o sa pice la mine in curte)

  ReplyDelete
 4. Trebuie verificat in regulamentul de urbanism valabil la nivel local. Codul Civil vorbeste de o inaltime de 2m pentru arbori si gard viu, deci si gardul de beton ar trebui sa fie de maximum 2m (daca in regulament nu se prevede altfel).

  A se vedea Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii (Art. 612 – Art. 613)

  În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.

  ReplyDelete